4.9.2020 - rezidence Primátora HMP, Mariánské nám, Praha 1

Dne 4.září, po delší odmlce vyvolané epidemií covidu-19, se sešli zástupci vedení Hlavního města Prahy, členů Institutu rozvoje a plánování města Prahy (IPR), vybraných odborníků a zástupců Spolku pro Slovanskou epopej v Praze, aby vyhodnotili možné lokality na území města Prahy a posoudili jejich vhodnost pro umístění 20 Muchových pláten Slovanské Epopeje.

Po úvodních informacích, jež zrekapitulovaly závěry z prvního listopadového semináře (8.11.2019),  zástupce za IPR,  ing. arch. Hainc, představil pro nový výstavní prostor  19 možných lokací, včetně stávajících historických budov, čekající na záchranu a transformaci k novému využití. Tento hrubý výčet možných variant, zatím bez zohlednění konkrétních požadavků na vystavení Muchova díla,  bylo následně podrobeno dalším 5 kritériím, které bude nutné pro budoucí vystavení cyklu respektovat.

Výchozí kriteria vymezená seminářem 8.11.2019

 1. možnost  využití i objektu stávajícího
 2. umístění mimo centrum města
 3. zvětšená kapacita o přídavné prostory a aktivity

Další kriteria pro zúžený výběr lokality, uvedená na semináři  4.9.2020

 1. ideový soulad díla a vybraného místa
 2. přínos pro danou lokalitu
 3. časová náročnost procesu
 4. vhodná funkce pro danou lokalitu
 5. dostupnost

Na základě těchto požadavků bylo vygenerováno 7 možných lokalit. Všechny tyto varianty byly popsány, doplněny přehledným hodnocením a na semináři nabídnuty k diskusi pro konečné zhodnocení. Z veřejné debaty doplněné věcnými odbornými připomínkami vyplynulo, že si na semináři největší podporu získaly 2 lokality:

 1. Historická budova Nádraží Vyšehrad na území Prahy2 (soukromý majitel)
 2. Secesní budova Bránických Ledáren na území Prahy 4 (soukromý majitel)

Z dalších příspěvků bylo zřejmé, že největší počet kladných ohodnocení (hlasy prof. Jiřího Faita, PhDr. Magdy Juříkové - GHMP, ing. akad. arch. Jarmily Mucha Plockové - SEvP, Mgr.Vlasty Čihákové Noshiro Ph.D. ) získal historický komplex budov Bránických Ledáren.

Souboru budov Ledáren z roku 1909 - 1911 dominuje ojedinělá industriální kulturní památka „lednice”, obklopená budovami, které snadno pojmou i ostatní doprovodné  provozy multifunkčního kulturně vzdělávacího centra. Přilehlé zelené pozemky ve vlastnictví města by navíc mohly sloužit  jak kulturnímu, tak rekreačnímu účelu. Důležitým faktorem je, že již dnes je v platném územním plánu města  tato lokalita vyčleněna pro“kulturní zařízení a muzea“. Nabízí se tudíž vyhovět současnému celosvětově úspěšnému trendu revitalizace historických industriálních staveb, jenž by v tomto případě oživil stavbu nejen architektonicky, ale i technicky velmi neobvyklou.

Cenná historická budova Vyšehradského nádraží pro svou malou kapacitu vyžaduje pro 20 Muchových pláten přístavbu nové budovy. Samotný stávající objekt nádraží by mohl, jak zaznělo na semináři (ředitelka GHMP), poskytnout chybějící výstavní prostory pro GHMP, včetně dalších doprovodných provozů pro požadované víceúčelové zařízení. Nedostatkem je však stísněnost pozemku, jeho omezení stále funkční železniční tratí, a obtížné připojení velkého objemu novostavby (NPÚ). Nádraží Vyšehrad si však bezesporu zaslouží záchranu, a kulturní i společenská náplň by byla určitě vítaná.

Obě varianty společně komplikuje pouze to, že stávající objekty mají soukromého vlastníka (Izrael, Itálie). V závěru semináře, na základě připomínek a doporučení zúčastněných odborníků, bylo  všech 7 variant postoupeno zpětně architektům Institutu plánování k dalšímu zpracování. Zvláštní pozornost bude věnována oběma předběžně preferovaným historickým rekonstrukcím (viz tento text).  V jejich případě bylo doporučeno v nejbližší době jednání s vlastníkem.

Průběh i závěry z pátečního semináře předkládá spolek SEvP i veřejnosti k zamyšlení a posouzení jednotlivých návrhů.  Než dojde ke konsensu konečné varianty, pro město i unikátní dílo Alfonse Muchy té optimální, proběhne na téma stálého umístění Slovanské epopeje jistě ještě mnoho diskuzí. Vaše názory a připomínky mohou být pro tento konečný cíl však cenným materiálem .Je třeba si uvědomit, že jsme to hlavně my, obyvatelé  Prahy, kteří by měli aktivně sledovat, jak se prostředí okolo nás mění. Výsledný projekt ovlivní naše město v mnoha ohledech. Svými názory a iniciativou můžeme pomoci k nalezení řešení, jež by pro město  Prahu i její obyvatele bude tím nejvhodnějším.

Závěrem bychom rádi poděkovali vedení města Prahy, zvláště radní pro kulturu paní Haně Třeštíkové, že její zásluhou konečně město vede v otázce umístění Slovanské Epopeje smysluplný dialog s odborníky, potomky autora i zástupci umělecké veřejnosti.

Dobrý výsledek tohoto společného hledání by bylo v případě rekonstrukce úctyhodným navrácením života do chátrající kulturní památky, a v případě novostavby by se vítězný projekt jistě připojil k zajímavé a kvalitní moderní architektuře naší metropole.

Vystavení jedinečného cyklu Slovanská Epopej v živém, pulzujícím centru zajímavé architektury, bude každopádně pro Prahu velkou devizou, srovnatelnou s významnými kulturními centry v předních evropských metropolích.

Přehled lokalit

 1. Vítkov
 2. Vyšehradském nádraží
 3. Háje
 4. Pragovka
 5. Bránické Ledárny
 6. Proluka Savarin
 7. Pankrác