Na Semináři 4. 9. 2020 pořádaném vedením Hl. města bylo Institutem plánování a rozvoje Prahy ( IPR) předloženo 7 variant, které byly z širšího výběru devatenácti lokalit vybrány pro možné budoucí umístění díla Slovanská epopej Alfonse Muchy.

Těchto 7 variant bylo dále podrobeno dalšímu zhodnocení na základě kritérií, která zohledňují prostorovou náročnost díla, přínos pro danou lokalitu, soulad okolí s obsahem díla, dostupnost....atd.

Do úzkého výběru v součinnosti s vedením Prahy postoupily 3 výsledné lokality.

A) Nezastavěná část Pankráckého náměstí

B) Historický objekt branických Ledáren

C) Vnitroblok centra Prahy “Stavařin”

Stručné zhodnocení všech těchto 3 variant členy SEvP

A) Nezastavěná část Pankráckého náměstí

Umístění budoucí novostavby pavilonu je v místě blízkém dopravního uzlu mimoúrovňových nájezdů a na pozemku, který svoji rozlohou nedovoluje vybudování širšího kulturního víceúčelového komplexu.

Metropolitní plán v této lokalitě preferuje spíš zástavbu bytovou. Kulturní vybavenost však nevylučuje.

Území v okolí Pankráckého náměstí se nezdá být lokalitou zanedbanou. Zasloužila by si však asi přednostně rekonstrukci a dostavbu stávajícího Kongresového centra.

Ideově lze odkázat pouze na blízkost historického území Vyšehradu a místa posledního odpočinku autora Slovanské Epopeje.

Novostavba je bezesporu z časových a finančních hledisek velmi náročná (veřejná soutěž, stavební povolení…). Bude také podmíněná dohodou vlastníků pozemků, tj. Hl. Města a státu.

B) Ledárny - Braník

Přeměna historického komplexu (dnes již kulturní památky) ve stylu strohé geometrické secese, v rozsáhlé kulturní a společenské centrum, by mohlo být pro město jedinečnou příležitostí pro revitalizaci jedné z cenných lokalit území Prahy 4.

V územním plánu je její plocha uvedena jako území pro občanskou vybavenost, stavby pro kulturní zařízení a muzea.

Vzhledem k tomu, že by se nejednalo o výstavbu objektu nového ale pouze o konverzi objektu stávajícího, náročnost realizace záměru by byla v porovnání s novostavbou časově výhodnější. Architektonický projekt by vyžadoval pouze citlivou rekonstrukci stávajících objektů.

Areál Ledáren dosud zdobí letopočet 1910. Alfons Mucha začíná v této době práce na prvním plátnu Epopeje - ” Slované v Pravlasti”.

Přilehlé pozemky areálu lze transformovat do zelených klidových zón, což je pro kontemplativní obsah pláten Slovanské Epopeje velmi příznivé.

Blízkost řeky Vltavy může nabídnout zajímavé řešení vodní dopravy.

Komplex Ledáren je v soukromém vlastnictví a tak možnost jeho využití pro Muchovo dílo vyžaduje dohodu s majitelem. Pro případné jednání je ale velmi pozitivní, že sám vlastník má zájem o spolupráci s vedením Hl. města a konverzi areálu s umístěním pláten Alfonse Muchy by přivítal.

C) Vnitroblok Savarin

Pozemek je v samém jádru centra, mezi Václavským náměstím, Příkopy a ulicí Jindřiškou. Bezesporu je to atraktivní lokalita, která nyní prochází rozsáhlou přestavbou a má velký potenciál. Projekt však počítá zejména s obchodním a kancelářskými využitím. V poslední době investor nabídl suterén dvorního objektu historické jízdárny i pro účely kulturní - umístění Slovanské epopeje.

Kromě historických staveb z počátku minulého století v blízkosti budoucího centra Savarin (Obecní dům), není zde s Muchovým dílem jiné ideové spojení.

Slovanská epopej svým obsahem a závažností nezapadá do rušného obchodního komplexu. Postrádá s ním jakékoliv ideové propojení.

Centrum metropole je institucemi a kulturní nabídkou již dostatečně vybaveno. Další příliv návštěvníků a navýšení turistického ruchu v centru je nežádoucí.

Velkým nedostatkem je i komplikovaná dopravní obslužnost místa.

Návrh přímo odporuje dlouhodobému záměru vedení města k decentralizaci turistického ruchu.

Rozhodnutí o vhodné lokalitě pro dílo Alfonse Muchy bude rozhodnutím, které bude už definitivní a na jeho realizaci bude hlavní město čekat v řádu let. Je proto potřeba pečlivě zvážit, co bude pro budoucí strukturu města ale i pro jeho obyvatele přínosem a obohacením. Nezapomeňme také na podmínku, kterou autor díla, Alfons Mucha, svůj dar Praze podmínil. Město Praha konečné umístění Slovanské epopeje zafinancuje z vlastních zdrojů.

SEvP 25.10.2020