„Proč radní hl. m. Prahy nechtějí vystavit Slovanskou epopej v Praze aneb Kulturní „tunel“ za 5 miliard

Tento text je zároveň otázkou a pojmenováním faktického stavu, který nemá odpověď.

Pro svou uměleckou a historickou hodnotu byl cyklus Slovanská epopej od Alfonse Muchy prohlášen za movitou kulturní památku, a je proto chráněn ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí ministerstva kultury o prohlášení ze dne 29. 9. 2010 se sp. zn. MK-S 8704/2010 OPP a č. j. MK 22055/2010 OPP nabylo právní moci dne 8. 11. 2010.

Stručná rekapitulace stavu expozice Slovanské epopeje v Moravském Krumlově z let 2010–2011:

Vzhledem k tomu, že se stále dokola objevují názory, zprávy či stanoviska, které relativizují, či přímo zpochybňují ukončení expozice Slovanské epopeje v Moravském Krumlově v letech 2010–2011 si ve stručnosti dovolím shrnout některá fakta.

Stav objektu zámku v Moravském Krumlově byl a stále je alarmující. Tato památka byla a stále je na seznamu ohrožených kulturních památek České republiky dle Národního památkového ústavu.

Restaurátoři Slovanské epopeje opakovaně upozorňují na alarmující stav zámku a celé expozice – restaurátory a restaurátorské práce zajišťovala a financovala vždy Galerie hl. m. Prahy.

Slovanská epopej je vystavována bez právního důvodu – smlouva o zápůjčce mezi hl. m. Prahou a městem Moravský Krumlov byla ukončena.

Neexistoval žádný právní vztah mezi vlastníkem zámku v Moravském Krumlově, společností Incheba a hl. m. Prahou. Se společností Incheba byl veden soudní spor o pojistné plnění za shořelé křídlo Průmyslového paláce na Výstavišti. (Slovanská epopej se mohla stát „rukojmím“ v tomto soudním sporu.)

Stav prostor s expozicí Slovanské epopeje v Moravském Krumlově – rok 2011 –v porovnání s připravovanou expozicí ve Velké dvoraně Veletržního paláce.

Lokace Sledované období Temp. (°C) % RH
Velká dvorana Veletržní palác NG v Praze únor–duben 2011 (průměrové hodnoty) 18. 3.– 7. 5. 2011 (stabilnější hodnoty teplot, mezní) 5–20 °C   15–20 °C 30–55 %
Malá dvorana Veletržní palác NG v Praze únor–duben 2011 (průměrové hodnoty) 20–25 °C 40 % po použití zvlhčovačů lokální zlepšení
Depozitář Galerie hl. m. Prahy únor–duben 2011 (stálé klima bez výkyvů) 19 °C 55 %
Moravský Krumlov – sál únor–duben 2011 (průměrové hodnoty) 18. 3.–17. 5. 2011 (vzestupné hodnoty teplot, mezní) 0–10 °C   3–14 °C 60–75 %   58–89 %
Moravský Krumlov – kaple únor–duben 2011 (průměrové hodnoty) 18. 3.–17. 5. 2011 (vzestupné hodnoty teplot, mezní) 0–10 °C   3–19 °C 65–75 %   42–86 %

 V měření všech prostor lze nalézt menší a větší výkyvy. V případě Malé a Velké dvorany Veletržního paláce souvisejí výkyvy zřejmě s akcemi Národní galerie, kdy byly prostory využívány i k jiným než výstavním účelům. Na zámku Moravský Krumlov došlo ke značným denním výkyvům patrně z důvodu neregulované návštěvnosti a následného větrání (jinak nelze vysvětlit rychlou změnu teplot i vlhkosti v krátkém časovém úseku, zvlášť v letním období). V zimním období dochází k zásadnějším poklesům teplot (blízko k bodu mrazu) zřejmě vlivem promrzání zdiva zámku. Alarmující je pak zvlášť téměř 90% RH a několikrát snížení teploty pod bod mrazu (-2 °C) na zámku Moravský Krumlov. Dobré však nejsou ani nízké hodnoty z měření vlhkosti ve Velké dvoraně, které se pohybovaly na 30 % RH.

Citace a tabulka ze stanoviska Národního památkového ústavu.

Expozice Slovanské epopeje byla pouze sezonní – v prostorách zámku v Moravském Krumlově nefungovalo topení, klimatizace či zvlhčovače (ty na zámku vůbec nebyly).

Hlavní město Praha a Galerie hl. m. Prahy de facto, pakliže měly postupovat s péčí řádného hospodáře, neměly jinou možnost, než zápůjčku v Moravském Krumlově ukončit a Slovanskou epopej odvézt.

Je jenom s podivem, že tehdejší a i někteří současní představitelé Moravského Krumlova, a potažmo Jihomoravského kraje pod vedením tehdejšího hejtmana Michala Haška, v plném vědomí katastrofálního stavu moravskokrumlovského zámku a bez ohledu na ohrožení pláten, iniciovaly ve spolupráci s Johnem Muchou řadu protiprávních kroků s úmyslem Slovanskou epopej nevydat právoplatnému vlastníkovi díla – hlavnímu městu Praze.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10412226503-slovanska-epopej/

Pozitivní důsledky přesunu epopeje do Prahy

Moravský Krumlov se konečně začal zajímat o stav zchátralého zámku, objekt odkoupil a snaží se o jeho rekonstrukci.

Slovanská epopej se dočkala historicky první kompletní vysoce kvalitní a důstojné expozice na území hl. m. Prahy.

Byla vydána první obsáhlá odborná publikace hodnotící celé toto dílo.

Současné kroky představitelů hl. m. Prahy ve vztahu k jakékoliv expozici Slovanské epopeje na území Prahy

Vedení Galerie hl. m. Prahy předjednalo expozici Slovanské epopeje v nejprestižnějším prostoru na území České republiky – v Jízdárně Pražského hradu. Tuto expozici by ročně zhlédly statisíce návštěvníků. Bohužel vedení hl. m. Prahy realizaci této expozice z „politických“ důvodů odmítlo.

Nabídku majitelů Zbraslavského zámku k vystavení Slovanské epopeje vedení hl. m. Prahy odmítá ze zcela smyšlených (dokonce lživých) důvodů.

Rekonstrukce a dostavba Lapidária na Výstavišti, které má stavební povolení, jsou odloženy s tím, že výběrové řízení na zhotovitele stavby nelze realizovat z důvodů navýšení ceny stavebních prací???????????

Kam s ní? Ve sporu, kam se Slovanskou epopejí, se můžeme naštěstí obrátit na samotného autora Alfonse Muchu a zeptat se jej, kde by si raději přál expozici Slovanské epopeje, zda na polorozpadlém zámku v Moravském Krumlově, či na zámku na Zbraslavi.


V Praze 1./4. 1915

Vysocectěný pán, pan Cyrill rytíř Bartoň z Dobenína v Náchodě

Velevážený pane,

právě mluvil jsem s panem inženýrem Maternou, a ten mi učinil sdělení velmi zajímavé týkající se zámku Zbraslavského v souvislosti s mým dílem „Slovanská epopej“.

Pan inženýr byl by chtěl sám v té věci Vám dopsati, ale považuje ho a znemožňuje mu to jeho momentální postavení vůči otázce zámku Zbraslavského.

Proto dovoluji si napsati sám, že shledávám, že v principu myšlenka umístiti „Slov. Epopej“ v historicky slavném a tak blízko srdci národa ležícím místě je navýsost šťastná, a že já sám bych byl tomu velice rád, neboť svou blízkostí Prahy, svou čarokrásnou polohou a svým historickým nymbem tvořil by předůstojný rámec tomu, čím má být zmíněná „Slov. Epopej“.

...

Alfons Mucha


Odpověď panu Muchovi

Slovutný mistře!

S radostí spěchám zodpověděti vzácný Váš list a učinil bych tak obratem, však, dlel jsem právě mimo domov. Jak jsem již panu ing. Maternovi sdělil, mám v úmyslu restaurovaný zámek (konvent) nějakému vlasteneckému veřejnému účelu propůjčiti.

Velice případně poukazujete na historickou a Praze blízkou půdu Zbraslavi.

Bylo by mi velikým potěšením, kdyby místnosti konventní mohly přechovávati Velkolepé mistrovské dílo Vaší Slovutnosti.

Však o tom všem, až račte budovu prohlédnouti.

...

Cyrill Barto


Zbiroh 11./4. 1915

Vysokorodý pán, pan Cyrill rytíř Bartoň z Dobenína v Náchodě

Slovutný pane,

za laskavý Váš dopis, který právě jsem přečetl, spěchám, abych Vám uctivě poděkoval ve jménu svém všech dobrých vůlí v našem národě, které mají na zřeteli a v srdci jedině moc, rozkvět a slávu naší vlasti.

...

Alfons Mucha


Zbiroh 9./5. 1915

Slovutný pán, pan Cyrill rytíř Bartoň z Dobenína v Náchodě

Vysocectěný pane,

v záležitosti naší, o umístění Epopeje v Konventě Zbraslavském učinil jsem až dodnes různé kroky, o nichž si dovoluji ihned Vás spraviti.

Především vyzkoumal jsem, jak se ku projektu zachová mínění veřejné.

Všude našel jsem velký zájem o tuto otázku a veliké chvály platící významně Vaší velkodušnosti a Vašemu vzácnému pochopení svého poslání.

Tentýž cit panoval taky u všech pánů v městské radě, se kterými jsem se sešel a s nimiž průběžně o této věci jsem jednal.

...

Alfons Mucha


Ekonomické argumenty pro expozici na Zbraslavském zámku

Zbraslavský zámek nabízí cca 5130 m2 za 350 000 Kč měsíčně, to je cca 4 200 000 Kč ročně bez podílu na vstupném. Při předpokládané návštěvnosti 50–80 000 návštěvníků ročně a při průměrné ceně vstupenky cca 180 Kč se pohybujeme na výnosu 9 000 000–14 400 000 ročně. Po odečtení nákladů je expozice na Zbraslavském zámku pro hl. m. Prahu dokonce značně zisková.

Zámek v Moravském Krumlově se již teď potýká se značnými ekonomickými problémy, kde je evidentní, že Praha žádný podíl na prodané vstupence mít nebude, a tudíž bude zápůjčka značně ztrátová.

Oproti deklaracím starosty Moravského Krumlova, že prostory pro Epopej jsou prakticky připravené, potřebných 30 milionů korun na úpravy prostor má slíbené a příští rok se expozice může otevřít, vychází najevo, že dle projektu budou náklady vyšší až o 20 milionů korun, které nikterak zajištěny nejsou a budou se možná shánět přes Norské fondy. (Znojemský deník 13. 9. 2019)

Je jasné, že Moravský Krumlov je od začátku slepá ulička, a mělo by se urychleně začít pracovat na jiném řešení (Zbraslav a jiné), které umožní v co nejkratší době vystavit Slovanskou epopej na území hl. m. Prahy.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/219452801240031/0/68060-kam-s-ni/

Návrhy usnesení:

Zamítnout zápůjčku do Moravského Krumlova.

Důvod:

Celý areál zámku je ve značně zdevastovaném stavu a vyžaduje mnohaletou, finančně nákladnou rekonstrukci. Bez této rekonstrukce, ani v jejím průběhu, není možné vystavit v tomto areálu takto vysoce hodnotné dílo a zaručit bezpečné a stabilní prostředí expozice. V letošním roce má být teprve zahájena rekonstrukce jižního křídla zámku s věží, která bude stavebně velice složitá a ohrožovala by bezpečnost Epopeje vystavené ve vedlejším křídle. Z odborného hlediska se jedná o souběh dvou naprosto neslučitelných aktivit a je třeba si uvědomit, že Slovanskou epopej není možné, kvůli jejímu rozsahu a rozměrům, v případě ohrožení jednoduše sbalit a odnést.

V případě schválení zápůjčky doplnit podmínky vystavení o zabezpečení prostor před požárem a jeho účinky (včetně účinků případného hašení) a zabezpečení před násilným vniknutím a zcizením či poškozením uměleckých děl, a to v celém objektu zámku i mimo prostory určené pro expozici Slovanské epopeje.

-

Důvod:

Citace z jednoho ze Stanovisek k expozici Slovanské epopeje ze dne 2. 11. 2011 NPÚ HMP:

Části zprávy…

Pro vystavení vynikajících uměleckých děl, k nimž Slovanská epopej nepochybně patří, je nezbytně nutné ovšem zajistit i další podmínky, z nichž za klíčové považujeme zabezpečení prostor před požárem a jeho účinky (včetně účinků případného hašení) a zabezpečení před násilným vniknutím a zcizením či poškozením uměleckých děl. Tyto podmínky nepochybně Veletržní palác splňuje obě, protože je zde umístěna expozice Národní galerie a objekt je vybaven jak příslušným technickým zařízením, tak stálou ostrahou a dalšími režimovými opatřeními.

Podmínky ohledně zabezpečení však nesplňuje zámek v Moravském Krumlově. V obou výstavních prostorách a související části krovu je sice instalovaná funkční EPS a EZS, ale to se nijak netýká souvisejících prostor zámku. V rámci místního šetření v prostorách zámku dne 7. 10. 2011 byly v tomto ohledu zjištěny alarmující skutečnosti. Mimo stávající expozici je podstatná část zámku v Moravském Krumlově opuštěná, nezajištěná dostatečně proti vniknutí nepovolaných osob a bez systému protipožárního zabezpečení. Požár, vzniklý např. v krovu zámku, by byl indikován, až pokud by se rozšířil nad sály s obrazy. Podobné výhrady lze uplatnit i v případě násilného průniku do prostor expozice. V rámci prohlídky objektu bylo zjištěno, že dveřní otvor, situovaný za obrazem Hájení Sigetu Mikulášem Zrínským v čelní stěně Rytířského sálu, je ze zadní strany utěsněn starými matracemi a kovovými tyčkami našroubovanými do dřevěného ostění. Dále z prohlídky vyplynulo, že řada prostor, navazujících na interiér expozice, je prokazatelně v havarijním stavu. Místnost sousedící s Rytířským sálem má dokonce podepřený podhled pomocnou konstrukcí, jsou zde rozkryté podlahy, na stěnách jsou masivní stopy po opakovaném zatečení a spory plísní.

Pokud by měly obrazy zůstat v prostorách zámku v Moravském Krumlově, je nutné zajistit kvalitní obnovu nejen vlastních sálů, ale i celého objektu a jeho fungování po stránce zabezpečení nejen klimatu, ale dalších podmínek pro uložení uměleckého díla (tyto podmínky jsou formulovány v již zmíněném vyjádření č. j. NPÚ-311/14342/2010, doplnění NPÚ-311/14588/2010 ).

Závěrem. NPÚ HMP je toho názoru, že cyklus obrazů Slovanská epopej je mimořádné dílo světového umění, které není v mnoha ohledech ještě poznáno a oceněno. Pro jeho vystavení je třeba najít dostatečně důstojné a dimenzované prostory splňující všechna kritéria pro vystavování uměleckých děl, a to po stránce jak klimatické a prostorové, tak po stránce jejich zabezpečení. Je nutno konstatovat, že výstavní prostory v objektu zámku v Moravském Krumlově tyto požadavky v současné době nesplňují, zejména po stránce zabezpečení uměleckého díla.

Zároveň je možno konstatovat, že ani prostory Veletržního paláce nejsou nejvhodnějším místem pro trvalé umístění pláten Slovanské epopeje. Za předpokladu splnění výše zmiňovaných podmínek, zejména ve smyslu již navržené úpravy klimatu a realizovaných opatření proti UV záření a důsledného dodržování tohoto režimu, lze uvažovat o realizaci expozice v prostorách Velké dvorany Veletržního paláce. Tato expozice by však měla být také základem k další práci na procesu jednání, vedoucímu k trvalému vystavení tohoto díla v podmínkách důstojných významu tohoto obrazového cyklu.

K transportu těchto děl je nutno přistupovat jen v nutných a jasně zdůvodněných případech, se zajištěním všech potřebných technických podmínek. Je dále nutno zajistit restaurátorské ošetření dotčených děl, zpracovat popis jejich stavu a zajistit stálý monitoring. Z hlediska umělecko-historického je velmi žádoucí, aby v rámci vystaveného cyklu byly prezentovány všechny související materiály a okolnosti, které měly podíl na vzniku tohoto mimořádného díla.

V případě schválení zápůjčky doplnit kontrolní termín připravenosti expozice v Moravském Krumlově 6 měsíců od schválení zápůjčky ZHMP. V případě, že do 6 měsíců nebudou splněny podmínky, ZHMP ukládá Radě hl. m. Prahy předložit ZHMP ke schválení zrušení tohoto usnesení.

Důvod:

Celá plánovaná expozice v Moravském Krumlově vzbuzuje pochybnosti časové a ekonomické. Je jasné, že starostou plánovaná návštěvnost Moravského Krumlova v počtu 30 000–60 000 (historicky byla návštěvnost Slovanské epopeje cca 25 000) návštěvníků ročně, nezaručí návratnost plánované investice, cca současných 49 milionů, v průběhu pouhých pěti let a vznikne tak velký tlak na vystavení Slovanské epopeje na další období či trvalé ponechání díla v Moravském Krumlově. Při takto nákladné expozici bude pro město Moravský Krumlov velký problém profinancovat pouhý provoz celé výstavy a z tohoto pohledu se proklamace pěti let jeví již od počátku zcela nevěrohodná. Další otázkou zůstávají finanční náklady na úpravu prostor zámku v Moravském Krumlově – původně deklarovaných 30 milionů se najednou vyšplhalo na 49 milionů a není záruka, že je to konečné číslo. Nad tím vším visí nijak nedoložené prohlášení starosty Moravského Krumlova o existenci takového množství finančních prostředků, stejně jako pochybnosti o termínech realizace úprav prostor zámku a tím i termín případného zahájení expozice v Moravském Krumlově. Schválením zápůjčky bez kontrolního termínu může nastat situace (jestli to není záměr vedení hl. m. Prahy), že Moravský Krumlov nesplní podmínky, a kvůli tomu, že jiné možnosti na území hl. m. Prahy nebudou připravovány, bude Slovanská epopej dál v depozitáři, nebo, v horším případě, poslána do Moravského Krumlova na staveniště rekonstruovaného zámku, bez splnění podmínek pro řádné vystavení díla.