Není pravda veřejně publikovaná informace HMP, že Dohoda nezavazuje k umístění Slovanské epopeje do podzemí centra Savarin a že umožňuje i jiné řešení; finančí podmínky nájmu mají být komerční

 1. Článek 8.2 Dohody: „Účastníci společně potvrzují, že tuto Dohodu uzavírají s cílem dosáhnout umístění Slovanské epopeje do Stálé expozice v Projektu Savarin ... Účastníci společně potvrzují, že Nájemní smlouva, na jejímž základě bude Slovanská epopej umístěna do Stálé expozice v Projektu Savarin, bude uzavřena na dobu 25 let ...
 2. Finanční a jiné podmínky Nájemní smlouvy v Savarinu  Rada HMP neschválila a nejsou zveřejněné, přesto Dohoda byla uzavřena a zavazuje Prahu k podepsání Budoucí nájemní smlouvy s developerem skupiny Crestyl (neznámého obsahu) ve lhůtě do 30.11.2023: (článek 4.4 Dohody): „Účastníci se tímto výslovně zavazují, že ode dne uzavření této Smlouvy povedou společně intenzivní jednání se společností Welwyn (developer projektu Savarin ze skupiny Crestyl), za účelem uzavření Budoucí nájemní smlouvy mezi HMP a Welwyn, na základě které bude uzavřena Nájemní smlouva, která zajistí umístění Slovanské epopeje do Stálé expozice v Projektu Savarin, a to na období 25 let. ... účastníci se zavazují činit veškerá jednání a úkony k tomu, aby došlo k uzavření Budoucí nájemní smlouvy ve lhůtě do 30. 11. 2023.“
 3. Dne 14.8.2023 zadalo HMP objednávku znaleckého posudku u Deloitte Advisory s.r.o. na posouzení obvyklosti ceny nájmu v Projektu Savarin, tj. zda cena nájmu odpovídá ceně v místě a čase obvyklé. Není jasné, kdo tuto cenu navrhl a schválil (patrně vychází z neveřejných jednání a smluvních návrhů nájemní smlouvy, které však nejsou veřejnosti k dispozici). Její počáteční výše je 20 EUR/m²/měsíc, počáteční marketingový poplatek 95 Kč/m²/měsíc a počáteční poplatek za služby 250 Kč/m²/měsíc s neomezenou indexací podle míry inflace (takže za několik let může být podstatně navýšena). Při kalkulační ploše 1975,14 m² bude HMP platit při zahájení nájmu v Savarinu přes 1,6 milionu Kč měsíčně a tato částka se bude podle inflace každoročně navyšovat. Zadání znaleckého posudku je pokřivené, neboť cena nájmu se podle zadání HMP bude porovnávat s podnikatelským nájmem komerčních prostor v  centru Prahy. Správně by se měla zadat analýza na srovnání finančních a jiných podmínek ostatních výstavních projektů, jež se pro Slovanskou epopej vytipovaly a nabízejí se jako možné řešení. Praha na jejich posouzení, případně i vyprojektování, vynaložila již značné množství peněz. Je tedy jasné, že závěry znaleckého posudku Deloitte Advisory s.r.o. nic nevypovídají o tom, jaké jiné možnosti HMP mělo a kolik by stály ve srovnání s Projektem Savarin. Znalecký posudek měl být dokončen a odevzdán do 11.9.2023.
 4.  Teprve po skončení nájmu v Projektu Savarin, který může začít za až 7 let (viz článek 8.2 Dohody) na 25 let (s opcí dalších 5 let) se uvažuje o možnosti přemístění do jiné vhodné Budoucí stálé expozice (ovšem není vyloučeno ani to, že Epopej v Savarinu zůstane).
 5. V rozporu s přáním Alfonse Muchy a darovací smlouvou se jeden dědic (John Mucha) dohodl s Prahou, že Historické podmínky (požadované Alfonsem Muchou jako podmínka darování) nemusejí být naplněny, pokud se strany dohodnou na tzv. Náhradních podmínkách. Jde o nedodržení původní darovací smlouvy.

Zastavení soudního sporu na základě zpětvzetí žaloby Johnem Muchou není pravomocným rozsudkem a vlastnictví HMP lze kdykoli v budoucnu napadnout a soudně určit jinak

 1. Proč nebyl spor ukončen soudním smírem, který by měl váhu pravomocného rozsudku? Namísto toho zpětvzetí žaloby umožňuje její znovupodání kdykoli v budoucnu.
 2. John Mucha a jeho syn Marcus James Mucha v Dohodě prohlásili, že souhlasí s tím, aby se na Prahu pohlíželo jako na vlastníka Slovanské epopeje a že nebudou vlastnictví Prahy zpochybňovat (článek 4.1 a) Dohody). Marcus James Mucha je prezentován jako dědic Johna Muchy. V Dohodě ale není žádná zmínka o tom, že dědicem Johna Muchy mohou být i jiné osoby (např. některá z právnických osob ovládaných Johnem Muchou nebo jakákoli jiná osoba). Je Dohoda dostatečnou zárukou, že by zavazovala i tyto osoby? (čl. 15.2 Dohody by patrně nepostačoval).
 3. Jak uvedeno výše, pokud nejsou účastníky Dohody oba současní dědicové, tj. John Mucha a Jarmila Mucha Plocková, ztrácí Dohoda svůj smysl pro Prahu jako vlastníka.

Chybějící smluvní strany

 1. MUCHA TRUST (za něj jedná Trebag AG as Trustee of MUCHA TRUST) se sídlem v Lichtenštejnsku, v jehož majetku je tzv. Rodinná sbírka, není smluvní stranou Dohody. Proto není Dohodou vázán a nelze se na něm domáhat splnění závazků ohledně Rodinné sbírky ani žádné odpovědnosti (nadto v cizí jurisdikci mimo zákonodárství EU).
 2. Jarmila Mucha Plocková: není smluvní stranou a o Dohodě s ní nebylo jednáno, ačkoli o to žádala a je vnučkou Alfonse Muchy a druhým z dědiců. Angažuje se v osudu Slovanské epopeje a žádala o účast na jednáních. V reakci na postoj HMP Jarmila Mucha Plocková podala žalobu proti HMP na určení vlastnictví Slovanské epopeje a tento spor je veden u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 20 C 199/2023. Rada HMP byla oficiálně informována o podání žaloby druhým dědicem ještě před zasedáním Rady HMP, avšak nijak na to nereagovala.

HMP ani Galerie HMP nemají právo samostatně rozhodnout o vyslání cyklu Slovanská epopej nebo některých obrazů na žádnou (ani krátkodobou) výstavu v ČR ani do zahraničí

 1. Rozhodování o Epopeji až na výjimky (kdy rozhoduje tzv. Poradní orgán spolutvořený Nadací Mucha) podléhá předchozímu souhlasu Nadace Mucha. Viz článek 8. Dohody.
 2. Poradní orgán je tvořen mj. zástupci Nadace Mucha a také zástupcem světových muzeí a galerií, jehož náklady bude platit HMP, pokud ho do funkce nominuje (jinak nemá právo ho nominovat) –  článek 9.7 Dohody. Takové náklady budou velmi vysoké (jde o největší světová muzea a galerie ve Francii, Velké Británii nebo USA) – článek 9.4 Dohody. Cožpak nemáme v Česku jiné vážené a úctyhodné muzejní a galerijní instituce, které by sloužily svými odborníky, proč si má Praha z veřejných prostředků platit experty ze světových míst?

Dohoda obsahuje jednostranné sankce proti HMP v řádech milionů Kč, s možností zrušení celé Dohody včetně anulování uznání vlastnictví Prahy

 1. Smluvní pokuta 10 milionů Kč proti HMP, pokud HMP Dohodu poruší podstatným způsobem (čl. 12.1 Dohody).
 2. Obráceně pro Nadaci Mucha ani pro Johna Muchu smluvní pokuta není, a to ani v případě, že by porušil svůj závazek nezpochybnit vlastnické právo Prahy.
 3. Praha kromě smluvní pokuty 10 milionů Kč bude povinna uhradit veškerou vzniklou škodu, která není nijak limitovaná. HMP nemá sjednáno pojištění pro případ povinnosti platit smluvní pokutu nebo potenciální újmu z porušení závazků podle Dohody.
 4. Dohoda dává Johnovi Muchovi, jeho synovi a Nadaci Mucha právo od Dohody odstoupit a celou ji zrušit (včetně uznaného vlastnictví Prahy), pokud by HMP např. přemístila Slovanskou epopej v rozporu se stanoviskem Nadace Mucha nebo by HMP nevedlo intenzivní jednání směřující k uzavření Budoucí nájemní smlouvy ve lhůtě do 30. 11. 2023 (článek 11.2 Dohody) s developerem skupiny Crestyl – jejíž smluvní a finanční podmínky ovšem Rada neodsouhlasila a nejsou dosud známé.

Tento právní rozbor byl vybracován JUDr. Zuzanou Císařovou na žádost Jarmily Mucha Plockové.